انواع کنترلرها

۱- کنترلر دیجیتال:

کنترلرهای سری HCT.400

رنج دمایی ۵۰- الی ۴۰۰ درجه سانتی گراد

حداکثر خطا :˚ ۰٫۵C ±

۲- کنترلرهای آنالوگ:

کنترلرهای سری HCT.110 :

رنج دمایی : ۳۰ الی ۱۱۰ درجه سانتی گراد

حداکثر خطا : ˚ ۳ ±

کنترلرهای سری HCT.300 :

رنج دمایی : ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتی گراد

حداکثر خطا : ˚ ۵ ±